Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens Kalo bvba (commerciële naam : “Brilcenter Optiek Sierens”), Stationsstraat 80, 9880 Aalter. Ondernemingsnummer: 0479.380.730 E-mail adres: optieksierens@gmail.com

2. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Optiek Sierens: Kalo bvba, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 80, 9880 Aalter ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer 0479.380.730. – Klant: een natuurlijk of rechtspersoon die met Optiek Sierens in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan, hieronder ‘Klant’ genoemd. – Product : het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘Product’ genoemd. – Verkoopovereenkomst : iedere overeenkomst waarbij Optiek Sierens zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen aan de Klant. De Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de daartoe overeengekomen prijs correct te betalen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Optiek Sierens en de Klant. Zodra de Klant een Verkoopovereenkomst aangaat met Optiek Sierens aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de Verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden Product. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden ingeval van onduidelijkheid: ofwel via mail optieksierens@gmail.com ofwel via de klantendienst (telefonisch bereikbaar tussen 09h00 en 19h00 op nummer 09/374.52.78)

3. Toepasbaarheid De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle Verkoopovereenkomsten met Optiek Sierens, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking in de schriftelijke Verkoopovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Optiek Sierens behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande Verkoopovereenkomsten.

4. Offertes en totstandkoming van de Verkoopovereenkomst De offertes van Optiek Sierens zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig, behoudens anders vermeld. De door Optiek Sierens meegedeelde levertermijnen zijn louter indicatief. Tussen Optiek Sierens en haar Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte of schriftelijke overeenkomst door de Klant en door een bevoegde vertegenwoordiger van Optiek Sierens. Eventuele extra afname t.o.v. de offerte, wordt steeds gefactureerd op het tijdstip van de bijkomende bestelling.

5. Bestellingen van particulieren via de website De algemene verkoopsvoorwaarden in dit artikel gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Totstandkoming van de Verkoopovereenkomst Een bestelling van particulieren kan enkel worden geplaatst via www.optieksierens.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de Klant steeds contact 1 opnemen. Optiek Sierens verbindt er zich toe op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Optiek Sierens behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Optiek Sierens onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Prijzen Alle prijzen van Producten op de website zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet schriftelijk overeengekomen. Verzending vanaf 0 euro is gratis. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt Optiek Sierens de bestelling via e-mail. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Optiek Sierens worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Optiek Sierens zijn vrij van verplichtingen. Optiek Sierens kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Levering van bestelling Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De Klant kiest bij zijn bestelling zelf op welk adres de Producten dienen te worden geleverd. De levering van Producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De Producten worden gemiddeld binnen de 2 à 5 dagen na ontvangst van betaling geleverd. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Optiek Sierens kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de Klant. Optiek Sierens neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Optiek Sierens verbindt zich er toe de te leveren Producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Herroepingsrecht Producten De Klant heeft het recht om de geleverde Producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief. De Klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij Optiek Sierens. De Klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de Klant, correct en volledig – handtekening van de Klant. Een Product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document dat beschikbaar is gesteld op de website. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Stationsstraat 80, 9880 Aalter. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig 2 ten laste van de Klant, tenzij het Product niet conform de Verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Optiek Sierens het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving. Inhoud van de website Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle Producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op de website. Optiek Sierens kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Optiek Sierens heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van Producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de Klant de website bezoekt, kunnen de kleuren van de afgebeelde Producten doen afwijken. Handtekening en bewijs De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de Klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de Klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

6. Factuurvoorwaarden Indien nog niet elektronisch betaald, zijn alle facturen betaalbaar op vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum via overschrijving op rekeningnummer BE69 7370 0808 3678 . De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of in geval van onvolledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de Klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt Optiek Sierens zich het recht voor om niet tot levering van de Producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Optiek Sierens zich het recht voor om de Verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

7. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van Producten zal pas overgaan op de Klant na de volledige voldoening van al hetgeen de Klant aan Optiek Sierens verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de Klant verboden om de Producten door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van Optiek Sierens. Niettemin draagt de Klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de Producten.

8. Overmacht Optiek Sierens is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen 3 productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Optiek Sierens, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Optiek Sierens. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 10. Verwerking klantgegevens (privacy) Wanneer Producten worden aangekocht, gaat de koper er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een Product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Optiek Sierens. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. Optiek Sierens zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De Klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De Klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel Klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Optiek Sierens. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de Klant.

Artikel 11. Cookies We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. De functionele cookies hebben als voordeel dat de Klant zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze cookies verwijderen, raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Artikel 12. Gebreken en klachtindiening De Klant verbindt zich ertoe de Producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Optiek Sierens beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Optiek Sierens staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Optiek Sierens is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Optiek Sierens is niet aansprakelijk in geval van overmacht (cfr. artikel 8). Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Optiek Sierens toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in 4 ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten dienen via mail (optieksierens@gmail.com) of per post (Stationsstraat 80 te Aalter) te worden ingediend. Optiek Sierens verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst te beantwoorden en een oplossing voor te stellen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is de rechtbank in Aalter bevoegd. 5 

Privacy Policy

Optiek Sierens hecht belang aan uw privacy.

Ondernemingsnummer: BE …. … …

Optiek Sierens respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. We zijn compliant met de GDRP/AVG wetgeving (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Met de publicatie van deze tekst informeren we je over ons privacybeleid en het juridische kader ervan.
Optiek Sierens, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Jouw elektronische contactgegevens (e-mail, IP, social media, …) kunnen, zoals hierboven aangegeven, door Optiek Sierens worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien je hiermee ingestemd hebt. Evenwel is jouw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Optiek Sierens elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten (inclusief gratis diensten zoals accounts, bedrijfsvermeldingen, …), gebruikt voor direct e-mail marketing. 
Voor de optimale werking van sommige van onze diensten (zoals bedrijfsvermeldingen, gebruikersaccounts, …) ontvang je e-mails die inherent deel uitmaken van de service, waardoor ze geen uitschrijflink bevatten (uitschrijven kan in dit geval door het account volledig te verwijderen en zo ook de dienst stop te zetten). Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd wordt en de legitieme belangen van Optiek Sierens om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Kalo bvba (commerciële naam : “Brilcenter Optiek Sierens”), Stationsstraat 80, 9880 Aalter. Ondernemingsnummer: 0479.380.730 E-mail adres: optieksierens@gmail.com.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aanKalo bvba (commerciële naam : “Brilcenter Optiek Sierens”), Stationsstraat 80, 9880 Aalter. Ondernemingsnummer: 0479.380.730 E-mail adres: optieksierens@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Optiek Sierens kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Optiek Sierens website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Optiek Sierens website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Op 5 juni 2012 is de telecomwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht websitehouders bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik van zogenoemde cookies. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gemaakt, om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt te bewaren. Bijvoorbeeld een taalkeuze of andere instellingen. Cookies zijn nodig om deze website beter te laten functioneren en voor statistische doeleinden. De cookies die wij voor www.optieksierens.be gebruiken zijn niet te herleiden tot één persoon, één PC of ander apparaat. Een cookie slaat dus geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen uw IP-adres). 

Zijn er verschillende soorten cookies?
Ja, en die kan je op twee manieren van elkaar onderscheiden:

Tijdelijke vs. Permanente cookies:
• Tijdelijke cookies: deze cookies worden gegenereerd op het moment dat je de website opent en worden na het sluiten van de browser terug verwijderd. Ze worden dus enkel gebruikt gedurende één sessie. Daarom worden ze ook wel ‘session cookies’ genoemd.
• Permanente cookies: deze cookies blijven op je computer bewaard, ook nadat je de browser hebt gesloten. Je kan ze manueel verwijderen via de instellingen van je browser. De meeste browsers verwijderen permanente cookies nadat ze gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt zijn.

Directe vs. Indirecte cookies:
• Directe cookies: deze cookies worden gemaakt en verzonden door de website waarop je surft.
• Indirecte cookies: deze cookies worden gemaakt en verzonden door een andere website dan diegene waarop je surft. Bijvoorbeeld een cookie die geplaatst wordt door de adverteerder die een banner geplaatst heeft bovenaan een webpagina.

Een term die je vaak tegenkomt op het internet is “tracking cookies”. Dat zijn indirecte permanente cookies. Die worden vaak gebruikt door adverteerders om je surfgedrag te achterhalen. De adverteerder installeert een cookie in de banner die hij plaats op een website. Even later surft je naar een andere website met een banner van dezelfde adverteerder en die activeert de cookie van de vorige website. Zo kan je bijvoorbeeld de ene dag op zoek zijn naar een nieuwe gsm en de volgende dagen overal advertenties zien van die ene gsm die je leuk vond.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.